Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022”

W związku z przystąpieniem Gminy Młodzieszyn do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – 105 876 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 105 876 zł

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza nabór
osób chętnych do skorzystania z Programu.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w

 •  wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Ważne!  Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o jego wyborze asystenta, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje  Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Młodzieszynie.

 

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 2 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • udział 2 osób do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu ( plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu).

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona.

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie , osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@mlodzieszyn.pl następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu
 1. Klauzula informacyjna w ramach Programu
 2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu
 3. Oświadczenie wnioskodawcy
 4. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Mariolą Winnicką – Kierownikiem GOPS w Młodzieszynie  46 816 63 42 lub 46 862 41 59 wew. 21

 

Załącznik_nr_8_do_programu

Załącznik_nr_9_do_

programuklauzula RODO

Klauzula_informacyjna

oświadczenie

nabór wniosek

Plakat

Ogłoszenie o naborze

 

 

Skip to content