Dodatek osłonowy

Od  stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie , które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, tel 46 816 63 47 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty  1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego,  złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  1. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1)     400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)     600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)     850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)     1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1)     500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)     750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)     1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)     1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatek będzie wypłacany:

  • Jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
  • Jeśli wniosek złożony zostanie po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek  –   w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku (za 2020 r.);
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października danego roku( za 2021 r.).

W celu usprawnienia wyliczenia dochodu i wypłaty dodatku osłonowego prosimy o dołączenie do wniosku odpowiednio:

– dowód osobisty – do wglądu,

– nakaz na podatek rolny za 2020 rok w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, (dotyczy wniosków składanych od stycznia do lipca 2022 roku )

– rozliczenie roczne  PIT-40A/11A za 2020 rok (dotyczy dochodów osiąganych przez emerytów oraz rencistów, gdy wniosek o wypłatę dodatku składany jest od stycznia do lipca 2022 roku),

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,

– zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym,
– zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku bazowym.

 

Poniżej zamieszczamy  link do pytań i odpowiedzi dotyczących dodatku osłonowego

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Nowy_wzór_wniosku_o_wypłatę_dodatku_osłonowego

Klauzula dodatek osłonowy z oświadzceniem

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy

Plakat_dodatek_osłonowy_-_wersja_kolorowa

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS-u prosimy o wypełnienie i załączenie do wniosku  zgody wypełnionej na formularzu zamieszczonym poniżej

zgoda ZUS

 

Skip to content