Dodatek osłonowy

 

Dodatek osłonowy 2024

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie , które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, tel 46 816 63 47 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2022  nie przekraczała kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2022 nie przekraczała kwoty  1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w roku 2022 przekraczała kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego,  złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  1. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi:

1)     228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)     343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)     486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)     657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1)     286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)     429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)     607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)     822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30kwietnia  2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W celu usprawnienia wyliczenia dochodu i wypłaty dodatku osłonowego prosimy o dołączenie do wniosku odpowiednio:

– dowód osobisty – do wglądu,

– nakaz na podatek rolny za 2022 rok w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,

– zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym,
– zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku bazowym.

 

 

Skip to content