Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024”

W związku z przystąpieniem Gminy Młodzieszyn do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego można składać zgłoszenia  do udziału w programie.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” – 54.767,88

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego –  54.767,88

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania z Programu.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ważne! 

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego,  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.  Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • udział 1 osoby do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania poniżej) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w programie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia—edycja-2024

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona.

 

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie , osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@mlodzieszyn.pl następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu).
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (załącznik nr 8 do Programu).
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu.
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (załącznik nr 15 do Programu)
 5. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
 6. Oświadczenie-1.
 7. Zapotrzebowanie na godziny miesięczne.

 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Mariolą Winnicką – Kierownikiem GOPS w Młodzieszynie  46 816 63 42

 

  Pliki do poprania:

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888

Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890

klauzula informacyjna

Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994oświadczenie-1

zapotrzebowanie na godziny miesieczne

oświadczenie-1

Plakat

 

 

 

 

 

Skip to content