Opieka wytchnieniowa- edycja 2021

Młodzieszyn, dnia 25.05.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021”

W związku z przystąpieniem Gminy Młodzieszyn do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 97 920 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 97 920 zł

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania z pomocy w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (4 osób), a także nad osobami dorosłymi (6 osób) ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują
bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,
– osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana będzie na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezdolności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM ( do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie GOPS Młodzieszyn).

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona. Uczestnik Programu, któremu pomoc będzie przyznana nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program realizowany będzie do 31.12.2021 roku.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie pokój nr 3, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@młodzieszyn.pl do dnia 11.06.2021 roku następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu – Załącznik nr 1
 2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FM– Załącznik Nr 2
 3. Dodatkowa informacja do karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej – Załącznik Nr 2a
 4. Klauzula informacyjna – Załącznik Nr 3

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Mariolą Winnicką – Kierownikiem GOPS w Młodzieszynie 46 862 41 59 wew. 21 lub 46 816 63 42

 

opieka wytchnieniowa ogłoszenie o naborze

Karta zgłoszenia do programu-Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik 2a

Załącznik Nr 3

Plakat ow

 

OGŁOSZENIE DLA USŁUGODAWCÓW

Młodzieszyn, dnia 31.05.2021r.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 97 920 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 97 920 zł

Realizacja opieki wytchnieniowej ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

1) korzystanie z pełni prawa publicznych,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną

4) wykształcenie średnie

 1. Wymagania dodatkowe

1) co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym

2) ukończony kurs opiekuna domowego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej zapewniające realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

2) dyspozycyjność

3) umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi

III. Podstawa zatrudnienia : umowa zlecenie

 

 1. Obowiązki opiekuna:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania czynności związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności lub też w zastępstwie opiekuna faktycznego, w tym:

1) wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych (m.in.: pomoc w dotarciu do toalety, zabiegi higieniczne )

2) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków, lub karmienie, pomoc w ubieraniu, umożliwienie spędzania czasu na wózku)

3) organizowanie czasu wolnego (m.in.: wspólne zabawy,  spacery, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne)

Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie gminy Nowa Sucha.

 1. Wymagane dokumenty
 2. a) CV,
 3. b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej – załącznik Nr 1
 4. c) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
 5. d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. e) oświadczenie – załącznik Nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie pokój nr 3 lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A 96-512 Młodzieszyn w zaklejonej kopercie z dopiskiem :,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”, lub na adres e-mail: gops@mlodzieszyn.pl w tytule proszę wpisać ,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 11.06.2021 do godziny 15.00.

Informacje dotyczące programu pod numerem telefonu: 46 862 41 59  wew. 21 lub 46 816 63 42 Pani Mariola Winnicka – Kierownik GOPS

 

ogłoszenie o naborze

Załacznik Nr 1- Oświadczenie

Załącznik Nr 2- Oświadczenie

Skip to content