Świadczenie wychowawcze (500+)

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Młodzieszyn , ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego, wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami mogą pobierać i składać w siedzibie GOPS w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 23A, w pokoju nr 1 od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu : 46 816 63 47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.) wnioski na okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane w formie elektronicznej od 1 lutego 2021, w wersji papierowej od dnia 1 kwietnia 2021.

Osoby, które będą ubiegały się o świadczenia  do wniosku załączają:

  1. Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu.
  2. Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz opiekę naprzemienną.
  3. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym  postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
  4. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
  5. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia  wychowawczego

Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia jeżeli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki albo ojca, lub opiekuna faktycznego

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic dziecka przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE funkcjonuje w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Link do strony z wzorami wniosków: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Skip to content