Jeżeli nie skorzystałeś z programu POPŻ ( PACZKA ŻYWNOŚCIOWA)- Masz jeszcze szansę!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, informuje  iż w dniu 27.04.2022 r w siedzibie OSP Budy Stare odbędzie się wydawanie żywności dla osób objętych programem POPŻ Podprogram 2021. ( W późniejszym terminie poinformujemy państwa o godzinach wydawania paczek)

Do dnia 15.04.2022r istnieje możliwość uzyskania skierowania na  paczki żywnościowej w ramach programu POPŻ  przez osoby, które do tej pory uzyskały skierowania do Podprogramu 2021.  Powyższe skierowania wydawane są w GOPS Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 23 A, 96-512 Młodzieszyn,  w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku.

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA do otrzymania pomocy:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  i dlatego też trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

1542,20 zł NETTO dla osoby samotnie gospodarującej 

1 161,60 zł NETTO dla osoby w rodzinie.

I jednocześnie spełniają jeden z  powodów określonych w  ustawie o pomocy społeczne w art. 7. z powodu:

,,1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Jeżeli Państwo nie mają pewności, czy posiadają powyższe skierowanie, prosimy o kontakt z  pracownikami socjalnymi pod numerami tel. 46 816 63 43 oraz  46 816 63 45.

Skip to content