Zespół Interdyscyplinarny

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawy prawne działania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Młodzieszyn

http://bip.mlodzieszyn.pl/dokument-1242-uchwala_nr_lxxii_320_2023_rady_gminy.html

http://bip.mlodzieszyn.pl/dokument-1256-zarzadzenie_nr_65_2023_wojta_gminy.html

http://bip.mlodzieszyn.pl/dokument-1260-zarzadzenie_nr_68_2023_wojta_gminy.html

http://bip.mlodzieszyn.pl/dokument-1280-zarzadzenie_nr_79_2023_wojta_gminy.html

Jeżeli potrzebujesz pomocy zgłoś się do nas!

tel. 46 862 41 59

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ ZNAJDZIECIE NA STRONIE:
https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazujace-akty-praw-przemoc

Skip to content