Zapraszamy po nowe skierowania w ramach Podprogramu 2020, w celu otrzymania paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie realizuje współpracę z Bankiem Żywności SOS w Warszawie ul. St. Bodycha 97, Reguły; 05-820 Piastów 1, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w celu dystrybucji paczek  żywnościowych w ramach Podprogramu 2020.

Patronat nad przekazaniem żywności objęła Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. 

Paczki wydawane będą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych, 96 – 512 Młodzieszyn,  Stare Budy 21A.

O terminach wydawania żywności informować będziemy poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy, GOPS oraz  wysyłając informacje serwisem SMS mieszkańców gminy Młodzieszyn- osobom które otrzymają skierowanie i wyrażą zgodę na otrzymanie takiej informacji.

Zapraszamy chętne osoby do zgłaszania się do GOPS w Młodzieszynie do pracowników socjalnych  w  celu uzyskania skierowania do otrzymania paczki żywnościowej.

Więcej informacji udzielamy w godzinach pracy ośrodka poniedziałek-piątek 800– 1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 46 816 63 43  lub 46 816 63 45

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA do otrzymania pomocy:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  i dlatego też trafiać ona będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza  :

1 402 NETTO dla osoby samotnie gospodarującej 

1 056 NETTO dla osoby w rodzinie

i jednocześnie spełniają jeden z poniższych powodów określonych w  ustawie o pomocy społecznej w art. 7. „Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty lub fundusz alimentacyjny

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny,

-500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

W RAMACH PROGRAMU POPŻ MOŻNA  OTRZYMAĆ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

Skip to content