NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje iż, od sierpnia 2016 przyjmujemy wnioski na nowy okres świadczeniowy funduszu alimentacyjnego tj. od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8.30 do 15.00 oprócz czwartków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23a, pokój nr 4.

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r.poz. 169 z późn. zm.):

1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

(dochody uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. za 2015)

3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

h) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4) W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

5) W przypadku posiadania innego adresu zameldowania niż gmina Młodzieszyn
zaświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na terenie
gminy w której osoba ma meldunek.

6). Zaświadczenie z Banku o numerze konta.

Uwaga: wyżej wymienione dokumenty stanowią zakres ogólnie wymaganych dokumentów. W trakcie postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ może żądać innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Skip to content