NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2016 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017

Dokumenty przyjmowane będą od 1 września 2016 roku poniedziałek , wtorek, środa, piątek od 8.00 do 15.30 oprócz czwartków, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23a , pokój nr 3 nowy numer telefonu GOPS (46) 862-41-59 .
W przypadku osób, które złożą wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2016 wypłacone będą do 30 listopada 2016r
W przypadku osób, które złożą wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2016 do dnia 30 listopada 2016, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2016 wypłacone będą do 31 grudnia 2016r.
DOKUMENTY WYMAGANE W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWY 1 LISTOPADA 2016 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017
1. Dowody osobiste obydwojga rodziców.
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany) .
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
4. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończeniu 18 lat ( dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia dot. dodatku na zamieszkanie) ORYGINAŁ
5. Zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny każdego pełnoletniego członka rodziny wpisanego do wniosku o świadczenia rodzinne., w tym odpowiednio:
a. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2015 rok każdego pełnoletniego członka rodziny ORYGINAŁ,
b. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwocie otrzymanej na podstawie art. 27f ust-8-10 ustawy o podatku dochodowym ( tzw. ulga prorodzinna za 2014 r otrzymana w 2015r.)
c. nakaz płatniczy za 2015 rok, zaświadczenie Urzędu Gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych za 2015 lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego, ORYGINAŁ
d. zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne za 2015r. (ZUS, KRUS lub pracodawca) ORYGINAŁ
6. Odpis prawomocnego wyroku sadu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka.
7. W przypadku posiadania innego adresu zameldowania niż gmina Młodzieszyn zaświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenia rodzinne na terenie gminy w której osoba ma meldunek.
8. Zaświadczenie z Banku o numerze konta.
9. W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym czyli po 2015 roku zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
10. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto oraz o liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany.
11. W przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
12. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
13. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015r ORYGINAŁ.
14. Zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2015r.
15. Świadectwa pracy,
16. Pity 11, 40 za rok 2015
17. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
Przyjmowane są tylko wnioski z całym kompletem dokumentów.

Skip to content