Zmiany w zasadach zakupu preferencyjnego opału stałego.

  Z dniem 02.12.2022r zmianie uległo rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego:
„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) zarządza się, co następuje:
§  1.

W rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.”.”

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-ilosci-paliwa-stalego-dostepnej-dla-21752147

Skip to content