Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1238) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiący podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 zmianie ulega wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz kwoty świadczeń i dodatków:

Od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2017 roku.

Podstawowe kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie;

Kryterium dla rodzin, w których wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 764,00 zł

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764,00 zł

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku.

– dla dziecka w wieku do ukończenia 5 roku życia – 89,00 zł

– dla dziecka w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 118,00 zł

– dla dziecka w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 129,00 zł

– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

  • kwota podstawowa – 185,00 zł nie więcej niż 370,00 na wszystkie dzieci

– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł

– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  • dla dziecka w wieku do ukończenia 5 roku życia – 80,00 zł

  • dla dziecka w wieku powyżej 5 roku życia – 100,00 zł

– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 105,00 zł

  • w związku z koniecznością dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 63,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

  • do 31 grudnia 2015 roku – 1200,00 zł,

  • od 01 stycznia 2016 roku – 1300,00 zł.Niezmienna pozostaje wysokość następujących świadczeń i dodatków:

dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00zł

– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł

– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł

– zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00

– zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1000,00 zł

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosić będzie nadal 1922,00 zł

 

Skip to content