ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023”

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023”

W związku z przystąpieniem Gminy Młodzieszyn do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – 35 098,40 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 35 098,40 zł

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania z Programu.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym  lub traktowane na równi do wymienionego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

Ważne!  Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma wstępnych lub zstępnych, małżonka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem, oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o jego wyborze, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

 

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 1 osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • udział 1 osoby do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona.

Program realizowany będzie do 31.12.2023 roku.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie , osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@mlodzieszyn.pl następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu załącznik Nr 7
 2.  Karta zakresu  czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu Załącznik Nr 8
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Załącznik Nr 12
 5. Oświadczenie wnioskodawcy
 6. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Mariolą Winnicką – Kierownikiem GOPS w Młodzieszynie  46 816 63 42 lub 46 862 41 59 wew. 21

Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON_JST

Załącznik_nr_8_do_Programu_AOON_JSTklauzula-RODO

klauzula-RODO

Załącznik_nr_12_do_Programu_AOON_JST

oswiadczenie 1

zapotzrebowanie na godziny miesięcznie

 

Plakat

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

 

Skip to content