Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski przyjmowane będą od 1 do 15 września 2021  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w godzinach pracy GOPS.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528,00 zł) w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
– bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– ciężka lub długotrwała choroba,
– wielodzietność,
– brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizm,
– narkomania,
– niepełna rodzina,
– zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje :
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych,
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Młodzieszyn,
3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 820 zł w danym roku szkolnym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528 zł netto.

Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2021 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

a) dochodu (netto) z zakładu pracy,

b) renty/emerytury (np. odcinek z renty/emerytury),

c) alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika),

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

3. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

4. Kserokopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zasiłku okresowego,

5. Kserokopia decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego na rok bieżący,

6. Inne zaświadczenia albo oświadczenia mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów — od 1 do 15 października.
W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

 

Skip to content