OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE:
DO SPRAW ŚWIADCZENIA   SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn

Forma zatrudnienie : umowa o pracęw pełnym wymiarze czasu  pracy

 I. Niezbędne wymagania

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.), wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu:
 • pracownika socjalnego,
 • psychologa,
 • pedagoga,
 • logopedy,
 • terapeuty zajęciowego,
 • pielęgniarki,
 • asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • opiekunki środowiskowej,
 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuty.

Oraz posiadanie  co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym,

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej  dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)  placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

5) zakładzie rehabilitacji.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
  2.Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi,
 3. Zrównoważenie emocjonalne,
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres,
 5. Prawo jazdy kategorii B.

II. Ogólny zakres wykonywanych czynności :

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.

III. Wymagane dokumenty :

 1. Życiorys ( CV)
 2. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
  i doświadczenie.
 3. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku do spraw świadczenia  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2016 poz. 922)

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 23A w sekretariacie pok. nr 4 do dnia
  12 stycznia 2018  w godzinach od 800 do 1600  osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn z dopiskiem : „ Dotyczy ogłoszenia o zatrudnieniu na stanowisko  do spraw świadczenia   specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
 2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać u o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie tel. 46-861-63-42

 

 

 

 

 

Skip to content