OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych  NA ZASTĘPSTWO w wymiarze – 1 etat

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent ds. świadczeń rodzinnych  NA ZASTĘPSTWO w wymiarze – 1 etat
P. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

1.Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) Obywatelstwo polskie,
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Osoba nie karana za przestępstwo umyślne,
4)  Wykształcenie – preferowane wyższe,
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (w tym aktów wykonawczych),  ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
7) Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
8) Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie,  dokładność, odpowiedzialność.

 1. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

  1) Samodzielność,
  2) Odpowiedzialność,
  3) Wysoka kultura osobista.
  4) Przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązany:
  – zachować w tajemnicy uzyskane informacje w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia
  – kierować się zasadami etyki zawodowej,
  – udzielać osobom pełnej informacji o przysługujących świadczeniach

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przyjmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosków w zakresie ustawy
  o świadczeniach rodzinnych,
 • Udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomoc przy załatwianiu spraw o świadczenia rodzinne,
 • Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń,
 • Projektowanie decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych,
 • Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • Obsługa programów komputerowych świadczeń „TT Świadczenia Rodzinne”,
 • Opracowanie analiz i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 • Współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami,
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących pobranych świadczeń,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 1. Wymagane dokumenty:

  1) CV,
  2) List motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,
  5) Kopie świadectw pracy,
  6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  8) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
  9) Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)
  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r.,   poz. 922)

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo w wymiarze – 1 etat

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania dokumentów: Kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,  96-512 Młodzieszyn, w terminie do dnia 8 stycznia 2018  do godz. 1600 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” (decyduje data wpływu oferty do GOPS w Młodzieszynie).

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.  Przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

 

Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne.

 

Wyniki konkursu na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych    zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP   Urzędu Gminy Młodzieszyn i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie.

 

 

W miesiącu listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty  winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata
do zatrudnienia, oferty zawierające  niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

 Do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, o których mowa w pkt 1.

Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie lub za pomocą innego nośnika teleinformatycznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzanego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

 

 

Skip to content