Ogłoszenie o naborze usługodawców -Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Młodzieszyn, dnia 10.06.2021r.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług asystenckich w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego – Państwowego
Funduszu Celowego

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”  – 277 440 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 277 440 zł

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1) korzystanie z pełni praw publicznych,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

4) posiadanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub co najmniej
6-miesieczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,

2) umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi,

III. Podstawa zatrudnienia : umowa zlecenie

 1. Obowiązki opiekuna:

Niezbędnymi elementami jest świadczenie usług Asystenta w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Młodzieszyn.
Wymagane dokumenty

 1.  CV,
 2.  oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług asystenckich – Załącznik Nr 1,
 3.  dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
 4.  dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 5.  oświadczenie – Załącznik Nr 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie pokój nr 3 lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn w zaklejonej kopercie z dopiskiem :,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, lub na adres e-mail: gops@mlodzieszyn.pl w tytule proszę wpisać ,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 18.06.2021 do godziny 15.00.

Informacje dotyczące Programu pod numerem telefonu: 46 862 41 59  wew. 21

Pani Mariola Winnicka– Kierownik GOPS

 

ogoszenie asystent

Zalacznik-Nr-1-Oswiadczenie

Zalacznik-Nr-2-Oswiadczenie

Skip to content