Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada  2015 do 31 października 2016

Dokumenty przyjmowane będą od  1 września 2015 roku poniedziałek ,  wtorek, środa, piątek, oprócz czwartków  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23a, pokój nr 3  numer telefonu GOPS (46) 862-41-59 .

W przypadku osób, które złożą wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2015  wypłacone będą do 30 listopada  2015r

W przypadku osób, które złożą wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2015 do dnia  30 listopada 2015, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2015  wypłacone będą   do 31 grudnia  201 r.

DOKUMENTY WYMAGANE W NOWYM OKRESIE  ZASIŁKOWY 1 LISTOPADA  2015 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2016

 1. Dowody osobiste obydwojga rodziców.
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku  gdy ojciec dziecka jest  nieznany) .
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 4. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończeniu 18 lat ( dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia  dot. dodatku na zamieszkanie)
 5. Zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny każdego pełnoletniego członka rodziny wpisanego do wniosku o świadczenia rodzinne, w tym  odpowiednio:
 6. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2014 rok ,
 7. nakaz płatniczy za 2014 rok lub oświadczenie  o powierzchni gospodarstwa rolnego  w ha przeliczeniowych  za 2014 lub o nie posiadaniu gospodarstwa  rolnego, zaświadczenie  Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych  za 2014  rok  lub o nie posiadaniu  gospodarstwa rolnego,
 8. zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek zapłaconych  na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r. (ZUS, KRUS lub pracodawca)
 9. Odpis prawomocnego wyroku sadu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka  lub rodzica dziecka.
 10. W przypadku posiadania innego adresu zameldowania niż gmina Młodzieszyn zaświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenia  rodzinne na terenie gminy w  której osoba ma  meldunek.
 11. Zaświadczenie z Banku o numerze konta.
 12. W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym czyli  po  2014 roku  zaświadczenie o  wysokości  dochodu   uzyskanego   netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
 13. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego  netto oraz o liczbie   miesięcy, w których dochód był osiągany.
 14. W przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
 15. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciążydo porodu ( do dodatku z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia    dziecka tzw. becikowe).
 16. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014r.
 17. Zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  w 2014r.
 18. Świadectwa pracy
 19. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis  zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej  przed mediatorem.
Skip to content