Nowy okres świadczeniowy funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje iż, wnioski na nowy okres świadczeniowy funduszu alimentacyjnego tj. od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku przyjmowane będą od  15 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  ul. Wyszogrodzka 23a, pokój nr 4.

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek od  8.30 do 15.00

Oprócz czwartków

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2015r.poz. 859 ):

 

1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

 1. dochodu,
 2. składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 3. należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

(dochody uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. za 2014)

3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 1. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 6.  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 7.  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo   o niepodjęciu tych czynności  w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 1. h) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4) W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

5) W przypadku posiadania innego adresu zameldowania niż gmina Młodzieszyn

zaświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na terenie

gminy w  której osoba ma  meldunek.

6) Zaświadczenie z Banku o numerze konta.

Uwaga: wyżej wymienione dokumenty stanowią zakres ogólnie wymaganych dokumentów. W trakcie postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ może żądać innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Skip to content