„Krok naprzód”Informacja o projekcie

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż prowadzimy rekrutację do projektu pn. „Krok naprzód” (numer projektu: RPMA.09.01.00-14-8203/17) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej : 09. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, numer działania: 09.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE to 1 606 422,72 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz Profectus Marcin Jankowski.

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji składającej się z wybranych elementów: diagnoza, wsparcie psychologiczne, grupowy trening kompetencji i umiejętności, poradnictwo psychologiczne/prawne/obywatelskie, rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych, staże zawodowe, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieżone zostanie zjawisko wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Grupę docelową stanowi 150 osób (90 kobiet oraz 60 mężczyzn). Projekt jest kierowany do osób:

 • zamieszkujących na terenie województw mazowieckiego w gminach poniżej progu defaworyzacji;
 • bezrobotnych lub biernych zawodowo;
 • 30% uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne, w tym także o znacznym lub umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnością sprzężoną , intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek: tj. korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania do realizacji:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 2. Panel kompetencji społecznych
 3. Wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych
 4. Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie
 6. Panel kompetencji zawodowych – szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 7. Kursy podnoszące kompetencje zawodowe
 8. Kursy zawodowe
 9. Panel kompetencji zawodowych: Staże Zawodowe
 10. Panel kompetencji zawodowych: Pośrednictwo Pracy i poradnictwo zawodowe

Kursy podnoszące kompetencje zawodowe średnio trwają od 60 do 100h natomiast kursy zawodowe 100-200h. Staże trwają średnio 4 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe. Kursy zawodowe kończą się egzaminem i nadaniem uprawnień. Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia. Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.

 

Adres kontaktowy rekrutacja@sawg.pl

 

Z poważaniem,

Anna Kozerska

 

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

 1. Piękna 56a lok. 3

50-506 Wrocław

Skip to content