Jakie zmiany zgłaszać żeby nie oddawać 500+

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat okoliczności, które należy niezwłocznie zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, aby zapobiec powstaniu nienależnie pobranych świadczeń ( czyli sytuacji, kiedy otrzymane świadczenia trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami ).

Sytuacje, które należy zgłaszać w czasie pobierania świadczenia wychowawczego :

 1. Zasądzenie od rodzica, wykazującego dziecko w składzie rodziny, alimentów na rzecz tego dziecka.
 2. Zaprzestanie wykonywania faktycznej opieki nad dzieckiem wykazywanym w składzie rodziny.
 3. Wyjazd któregokolwiek członka rodziny za granicę ( nie trzeba zgłaszać wyjazdów w celach turystycznych czy edukacyjnych ).
 4. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( są to: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła jeśli zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie ).
 5. Zmiana miejsca zamieszkania ( jeżeli nowe miejsce zamieszkania znajduje się na terenie innej gminy).
 6. Posiadanie własnego dziecka przez pełnoletnie dziecko będące w składzie rodziny.
 7. Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko.
 8. Śmierć jednego z członków rodziny.
 9. Wszelkie inne zmiany sytuacji rodzinnej mające wpływ na skład osobowy rodziny, w tym:
 10. rozwód
 11. małżeństwo
 12. zaprzestanie wspólnego wychowywania dziecka z drugim rodzicem, jeżeli związek jest nieformalny.

Okoliczności, które należy zgłaszać, jeżeli otrzymuje się świadczenie na pierwsze dziecko (czyli z kryterium dochodowym  800 lub 1200 zł/osobę) :

Wszelkie sytuacje powodujące zmianę sytuacji dochodowej rodziny, w tym :

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty  socjalnej,

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca   2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym;

j) zmiana formy zatrudnienia z umowy  zlecenia na  umowę o pracę w ramach zatrudnienia   tego samego  pracodawcy,

k) usamodzielnienie się pełnoletniego dziecka wpisanego do składu rodziny, to znaczy dziecko nie mieszka i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodziną,

l) rozpoczęcie wspólnego wychowywania dziecka z drugim rodzicem, w przypadku związku nieformalnego.

 

DLACZEGO TRZEBA ZGŁASZAĆ ZMIANY W DOCHODACH RODZINY

Niezgłoszenie zmian w dochodzie rodziny (zwłaszcza tych, które spowodują przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie) sprawi, że organ będzie  zażądać  zwrotu 500+ jako świadczenia nienależnie pobranego na podstawie art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .

„Art. 25. 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

2. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;

2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;

4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;

5) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 195 … „

Skip to content