INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH SOCJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 1 do 15 września 2018 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

– bezrobocie,

– niepełnosprawność,

– ciężka lub długotrwała choroba,

– wielodzietność,

–  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

–  alkoholizm,

–  narkomania,

– niepełna rodzina,

 –  zdarzenie losowe.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji nauki,

uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium nie przysługuje:
1.  uczniom klas zerowych,
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Młodzieszyn,
3.  uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 820 zł w danym roku szkolnym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514 zł netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. sierpień 2018) .

Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2017 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

a) dochodu (netto) z zakładu pracy,

b) renty/emerytury (np. odcinek z renty/emerytury),

c) alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika),

  1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

 

  1. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 

  1. Kserokopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zasiłku okresowego,

 

  1. Kserokopia decyzji ustalającej wysokość podatku  rolnego na rok bieżący,

 

  1. Inne zaświadczenia albo oświadczenia mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2018/2019 i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów — od 1 do 15 października 2018 r.

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

Skip to content