Informacja o projekcie „Liderzy Zmiany”

Informuję, iż od dnia 01.10.2017 do dnia 31.08.2019 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE S.A. za pośrednictwem „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” Sp. z o.o., w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, realizowała będzie projekt pt. „Chcemy być aktywni!”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa co najmniej 120 rodzin (254 os. dorosłych i 196 dzieci), w tym rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Działania prowadzone w ramach projektu obejmują teren całego województwa, a w szczególności skierowane są do rodzin i osób zamieszkujących powiaty: gostyniński, m. Płock, płocki, płoński, sierpecki, żuromiński, sochaczewski.

W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu (rodzin) w celu przygotowania i realizacji wsparcia
  2. Działanie reintegracyjne na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin – moduł prozatrudnieniowy (dopasowane do potrzeb szkolenia/kursy, staże zawodowe, stypendia stażowe i szkoleniowe, doradztwo, pośrednictwo pracy, zwroty kosztów dojazdu, catering)
  3. Pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa tj. wsparcie rodzin w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa w celu zapobiegania powstawaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych-moduł społeczny Rodzina (poradnictwo, warsztaty, catering, zwroty kosztów dojazdu)

    ulotka Liderzy zmiany

Skip to content