Informacja

Ważne!

Dotyczy osób które nie złożyły jeszcze wniosków na okres 2018/2019 na następujące świadczenia:

   świadczenie Dobry start ( 300 + ) – wnioski przyjmujemy do dnia 30 listopada 2018 (ostateczny termin)

–   zasiłek rodzinny z dodatkami –  wnioski przyjmowane są nadal,

–   świadczenie wychowawcze ( 500 +) – wnioski przyjmowane są nadal,

– fundusz alimentacyjny-wnioski przyjmowane są nadal.

Jednocześnie przypominamy o konieczności informowania na bieżąco o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń, w tym o utracie i uzyskaniu dochodu.

Uzyskaniu dochodu, oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

  1.  zakończeniem urlopu wychowawczego,
  2.  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5.  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36 aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych,
  6.  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7.  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  9.  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r- Prawo o szkolnictwie wyższym.

Niepoinformowanie o w/w zmianach może skutkować powstaniem świadczeń nienależnie pobranych i koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

 

 

Skip to content