Nowy okres świadczeniowy świadczenie wychowawcze-500+, dobry start-300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje mieszkańców Gminy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy  :

  • Świadczenie wychowawcze (500+),
  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • Dobry Start” (300+)

Przyjmowane będą w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 roku, natomiast w formie papierowej od sierpnia 2019 roku

Wnioski o w/w świadczenia należy składać w :
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.30 

 

 

300 +  ( prawa do świadczenia ustalane jest niezależnie od dochodu )

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.     

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych, świadczenie wypłaca się tej osobie która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem

  • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej,  gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej,  szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

  • Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.

  • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

  • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia Dobry Start oraz niżej wymienionych świadczeń można uzyskać na stronie internetowej  GOPS : www.gops.mlodzieszyn.pl lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.

 

 

500+ świadczenie wychowawcze  nowy okres świadczeniowy

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Młodzieszyn, które chcą ubiegać się o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2019/2021, wnioski  będą mogły składać w siedzibie GOPS w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 23A, w pokoju nr 1 od poniedziałku do piątku od 800 do 1530

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 46 816 63 47

Świadczenia wychowawcze są przyznawane wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej który można złożyć elektronicznie lub papierowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” na podstawie zmienionej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( z dnia 26 kwietnia 2019r ),  wnioski w oparciu o nowe zasady będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019 ( wersja elektroniczna ), od dnia 1 sierpnia 2019 roku ( wersja papierowa).

Zgodnie z ustawą program zostaje rozszerzony na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny od 1 lipca 2019.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki albo ojca, lub opiekuna faktycznego.

Jeżeli nie masz ustalonego prawa do 500 + na pierwsze dziecko powinieneś złożyć wniosek od 1 lipca 2019 elektronicznie lub od 1 sierpnia 2019 papierowo.

Jeżeli masz przyznane prawo na pierwsze lub kolejne dziecko do 30 września 2019r, powinieneś w lipcu złożyć wniosek elektronicznie lub od 1 sierpnia 2019 w wersji papierowej aby nadal mieć prawo do świadczeń od października 2019r.

Jeśli wnioskodawca złoży wniosek w okresie lipiec–wrzesień 2019 r.,( jeżeli nie ma prawa do świadczenia) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r do . Natomiast w razie złożenia wniosku po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec, sierpień i wrzesień.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia   31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu   30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Skip to content