Pomoc dla dzieci w formie darmowych posiłków w szkołach od stycznia do czerwca 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia  do czerwca 2023 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 % do 200 % kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

W dniu 9 stycznia 2023 Rada Gminy Młodzieszyn podjęła dwie uchwały. Pierwszą  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.  Drugą  zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  które  podwyższają  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach w/w programu  z 150%  na 200% kryterium, dostosowując lokalne  uchwały do aktualnie obowiązujących  przepisów prawa.

Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

 • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
 • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

Osoby zainteresowane  zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w pomoc będą przyjmowane wraz z kompletem dokumentów.

Warunkiem otrzymania w/w pomocy jest kryterium dochodowe oraz  spełnienie jednej z przesłanek:

 1. Ubóstwo
 2. Sieroctwo;
 3. Bezdomność;
 4. Bezrobocie;
 5. Niepełnosprawność;
 6. Długotrwała lub ciężka choroba;
 7. Przemoc w rodzinie;
 8. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. Trudność w integracji cudzoziemców;
 12. Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. Alkoholizmu lub narkomanii;
 14. Zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
 15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Szczegółowe informacje są udzielane w GOPS Młodzieszyn  lub pod numerami telefonu: 46 816 63 43, 46 816 63 44, 46 816 63 45.

 

 

Skip to content