Zmiana kryterium dochodowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przypomina o nowo obowiązujących kryteriach dochodowych uprawniających do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020  w wysokości 220% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osoby, które przekroczyły wcześniej kryterium dochodowe, mogą ponownie zgłosić się do tut. Ośrodka celem przeliczenia dochodu.

W związku z w/w programem  pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, tj. dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701),

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528,00 zł),

przy jednoczesnym spełnieniu jednego z poniższych kryteriów ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 7) :

-ubóstwa,
-sieroctwa,
-bezdomności,
-bezrobocia,
-niepełnosprawności,
-długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-przemocy w rodzinie,
-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
-alkoholizmu lub narkomanii,
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
-klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

 

Skip to content