Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Informujemy o możliwości  składania wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 roku w ramach działań prowadzonych przez PEFRON.

Wnioski można składać on-line w systemie SOW lub za pośrednictwem Powiatowego Centrum Rodziny mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 65, 96 -500 Sochaczew- ( właściwy w przypadku mieszkańców gminy Młodzieszyn ).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON:

  1. osoba posiadająca orzeczenie:
  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni   niepełnosprawności lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
  1. osoba spełniająca kryterium dochodowe:
  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

  • w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Ważne

Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.

 

Dodatkowe informację znajdą Państwo na stronie :

http://pcpr.powiatsochaczew.pl/newsshow/10213?title=Turnusy-rehabilitacyjne-2021&sochaczew=sochaczew

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/

 

Skip to content