Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2023/2024

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2023/2024 – wnioski składamy od 1 lipca 2023 r. (wersja elektroniczna), od 1 sierpnia 2023 r. (wersja papierowa):

 1. Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany).
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 4. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie w przypadku nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej lub po ukończeniu 18 lat ( dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia – dot. dodatku na zamieszkanie) ORYGINAŁ
 5. Decyzja podatkowa za 2022r / zaświadczenie Urzędu Gminy ( ORYGINAŁ ) lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych za 2022 r.
 6. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych ( trzynastki i czternastki) netto wypłaconych w 2022 roku w przypadku emerytów oraz rencistów- ORYGINAŁ
 7. Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka.
 8. Osoba samotnie wychowująca dziecko ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem ), zobowiązana jest dostarczyć tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd ustalający alimenty na rzecz dziecka od jego rodzica.
 9. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2022 zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto oraz o liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany.
 10. W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym czyli po 2022 roku zaświadczenie o wysokości  dochodu uzyskanego netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
 11. W przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu.
 12. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka )
 13. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2022 r ORYGINAŁ.
 14. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022 r.
 15. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanego świadczenia rodzicielskiego w 2022 r.
 16. Świadectwa pracy, umowy zlecenia i o dzieło od 2022 r do dnia składania wniosku.
 17. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych np.: PIT- 11, PIT- 40, PIT-36, PIT-37 za rok 2022
 18. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.
 19. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 20. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 21. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

Przyjmowane są tylko wnioski z całym kompletem dokumentów.

Skip to content