Fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane:

  • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2023r. za pośrednictwem:
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://empatia.mpips.gov.pl/),

·         Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal),

  • bankowości elektronicznej,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

W okresie świadczeniowym  trwającym od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku należy wykazać dochody za rok 2022 uwzględniając dochód utracony i uzyskany członków rodziny.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć   w szczególności:

● zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.3)), dotyczące każdego członka rodziny;

●  zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

● zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

●  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed  mediatorem,

●  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

●  oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

● informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

●  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

● w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Uwaga: wyżej wymienione dokumenty stanowią zakres ogólnie wymaganych dokumentów. W trakcie postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ może żądać innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.
Skip to content