Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Od 1 do 15 września 2023 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł) w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
– bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– ciężka lub długotrwała choroba,
– wielodzietność,
– brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizm,
– narkomania,
–  rodzina niepełna,
– zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje :
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych,
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Młodzieszyn,
3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 820 zł w danym roku szkolnym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 600 zł netto.

Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2023 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

a) dochodu (netto) z zakładu pracy,

b) renty/emerytury (np. odcinek z renty/emerytury),

c) alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika),

d) decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatku mieszkaniowego,  (zasiłek stały, okresowy)

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

3. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

4. Kserokopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zasiłku okresowego,

5. Kserokopia decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego na rok bieżący,

6. Inne zaświadczenia albo oświadczenia mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów — od 1 do 15 października.
W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne.
 2. Tornister (plecak szkolny) max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko.
 3. Ubiór sportowy:

– spodenki gimnastyczne

– koszulki gimnastyczne

– dresy kompletne lub spodnie sportowe + bluza sportowa (max 1 szt. na semestr na 1 dziecko)

– obuwie sportowe / trampki

 1. Przybory do nauki zawodu.
 2. Artykuły szkolne (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki,  temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.).
 3. Obuwie szkolne sportowe.
 4. Pomoce edukacyjne (np.: instrumenty muzyczne, mikroskop, tusze do drukarek, abonament internetowy, multimedialne programy edukacyjne, sprzęt sportowy).
 5. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka, papier do drukarki.
 6. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa.
 7. Mundurek szkolny wymagany przez szkołę
 8. Basen – strój kąpielowy, klapki, okularki itp.
 9. Koszt wyjazdu na zajęcia realizowane w ramach „Zielonej Szkoły” – potwierdzenie udziału przez wychowawcę.
 10. Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych ( językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, itp.).
 11. Opłata za udział w wycieczkach szkolnych (potwierdzenie udziału przez wychowawcę), bilet do kina, teatru, muzeum, itp.
 12. Opłata za internat/bursę – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 13. Zwrot kosztów dojazdu do szkoły – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych.

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.:

1)okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny;

2)odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (kurtki sportowe, swetry, bielizna itp.)

3)opłaty:

a)za komitet rodzicielski

b)za wyżywienie w szkole

d)na ubezpieczenia uczniów,

f)za naprawę sprzętu komputerowego

Wydatkiem niekwalifikowanym są również podręczniki i lektury szkolne do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta!

 

 

Skip to content