Projekt „Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Trwa nabór uczestników do projektu „Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w ramach konkursu „Pokonamy bariery” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 200 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i realizacji wynikających z niego działań.

 

Projekt skierowany jest do osób, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy i spełniają łącznie poniższe warunki:

– Posiadające orzeczoną niepełnosprawność – udokumentowaną orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

– W wieku aktywności zawodowej, tzn. w przedziale 18–60 lat w przypadku kobiet oraz 18–65 lat w przypadku mężczyzn;

– Nieaktywne zawodowo (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);

– Zamieszkujące teren następujących województw: mazowieckiego (10), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), śląskiego (10), małopolskiego (10), pomorskiego (10), warmińsko-mazurskiego (10) i wielkopolskiego (10);

– Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji:

https://fundacjarakiety.pl/inne-projekty/znajdz-prace/

E-mail: pokonamybariery@fundacjarakiety.pl

Tel: 577 858 333 lub 22 299 29 28

  

Skip to content