Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V”

Informujemy o możliwości skorzystania z projektu „Ctrl+C – Ctrl+V” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do udziału w szkoleniach zachęcamy szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Osoby z niepełnosprawnościami – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) to takie potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn w uczeniu się. SPE dotyczą bardzo szerokiej grupy uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, z deficytami w rozwoju, wybitnie zdolnych.

Oferta szkoleniowa obejmuje 4 szkolenia:

  • Edycja tekstu
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Prezentacje
  • Internet

Więcej informacji na temat projektu na stronie:

http://www.eds-fundacja.pl/projekty/ctrl/projekt.php

REKRUCAJA

Formularz zgłoszeniowy ( Formularz zgłoszeniowy Ctrl+C-Ctrl+V ) do projektu można złożyć:

  • Osobiście lub przez osobę trzecią w biurze projektu ul. Biznesowa 2/20, 26-600 Radom
  • Przesłać pocztą na adres biura projektu
  • Przesłać formularz zgłoszeniowy w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail d.sapieja@eds-fundacja.pl , przy czym najpóźniej na pierwszych zajęciach do Organizatora należy dostarczyć wersję papierową formularza zgłoszeniowego.                                                             
Skip to content