Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Młodzieszyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie nawiązał współpracę z Bankiem Żywności SOS w Warszawie ul. St. Bodycha 97, Reguły; 05-820 Piastów 1, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w celu dystrybucji paczek  żywnościowych w ramach Podprogramu 2019.

Patronat nad przekazaniem żywności objęła Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. 

Paczki wydawane będą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych, 96 – 512 Młodzieszyn,  Stare Budy 21A.

Pierwsze wydawanie paczek żywnościowych zaplanowane jest na początek marca.

Zapraszamy chętne osoby do zgłaszania się do GOPS w Młodzieszynie do pracowników socjalnych w pokoju nr 2 w  celu uzyskania skierowania do otrzymania paczki żywnościowej.

Więcej informacji udzielamy w godzinach pracy ośrodka poniedziałek-piątek 800– 1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 46 816 63 43  lub 46 816 63 45

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA do otrzymania pomocy:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  i dlatego też trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza  :

1 402 NETTO dla osoby samotnie gospodarującej 

1 056 NETTO dla osoby w rodzinie.

I jednocześnie spełniają jeden z  powodów określonych w  ustawie o pomocy społeczne w art. 7. z powodu: „1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Skip to content