Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Młodzieszyn

Wydajemy skierowania  do otrzymania paczek żywnościowych dla osób które jeszcze nie uzyskały skierowania.

Zapraszamy chętne osoby do zgłaszania się do GOPS w Młodzieszynie do pracowników socjalnych  w  celu uzyskania skierowania do otrzymania paczki żywnościowej.

W celu uzyskania skierowania osoby będą zapraszane pojedynczo. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz do poleceń pracowników:
– noszenie maseczek zakrywających usta i nos,
– używanie rękawiczek jednorazowych,
– używanie płynów dezynfekujących.

Osoby z wyraźnymi objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w GOPS i stosowanie kontaktu w formie telefonicznej.

Pomoc w formie produktów żywnościowych otrzymujemy z Banku Żywności SOS w Warszawie ul. St. Bodycha 97, Reguły; 05-820 Piastów 1, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w celu dystrybucji paczek  żywnościowych w ramach Podprogramu 2019.

Paczki wydawane będą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych, 96 – 512 Młodzieszyn,  Stare Budy 21A.

Planowany termin wydawania żywności 29 maja i 1 czerwca 2020.

Transport, żywności będzie dostarczony dzięki  Wojskom Obrony Terytorialnej – 64 Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku.

Więcej informacji udzielamy w godzinach pracy ośrodka poniedziałek-piątek w godzinach  800– 1600  osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 46 816 63 43  lub 46 816 63 45

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA do otrzymania pomocy:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  i dlatego też trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

1 402 NETTO dla osoby samotnie gospodarującej 

1 056 NETTO dla osoby w rodzinie.

I jednocześnie spełniają jeden z  powodów określonych w  ustawie o pomocy społeczne w art. 7. z powodu: „1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Skip to content