Pomoc dla dzieci w formie darmowych posiłków w szkołach od września do grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca września 2023 r. do grudnia 2023 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w pomoc będą przyjmowane wraz z kompletem dokumentów.
Warunkiem otrzymania w/w pomocy są kryterium dochodowe 900,00 zł na osobę w rodzinie lub na osobę samotną 1.164,00 zł oraz jedna z przesłanek:
– Ubóstwo
– Sieroctwo;
– Bezdomność;
– Bezrobocie;
– Niepełnosprawność;
– Długotrwała lub ciężka choroba;
– Przemoc w rodzinie;
– Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
– Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
– Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
– Trudność w integracji cudzoziemców;
– Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
– Alkoholizmu lub narkomanii;
– Zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
– Klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Szczegółowe informacje są udzielane w GOPS Młodzieszyn lub pod numerami telefonu: 46 816 63 43, 46 816 63 44, 46 816 63 45.
Skip to content