Pomoc dla dzieci w formie darmowych posiłków w szkołach od stycznia 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem zapraszamy od 3 stycznia 2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w pomoc będą przyjmowane wraz z kompletem dokumentów.

Do wniosku dołączyć należy:

 • zaświadczenie  potwierdzające dochody  i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej – aktualny,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych – zaświadczenie od lekarza,
 • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności..

Pomoc w formie obiadów przyznawania jest w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł  lub na osobę samotną 1164,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7   ustawy o pomocy społecznej:

 1. Ubóstwo
 2. Sieroctwo;
 3. Bezdomność;
 4. Bezrobocie;
 5. Niepełnosprawność;
 6. Długotrwała lub ciężka choroba;
 7. Przemoc w rodzinie;
 8. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 1. Trudność w integracji cudzoziemców;
 2. Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 3. Alkoholizmu lub narkomanii;
 4. Zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
 5. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Szczegółowe informacje są udzielane w GOPS Młodzieszyn  lub pod numerami telefonu: 46 816 63 43, 46 816 63 44, 46 816 63 45.

Skip to content