OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA   SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE:
DO SPRAW ŚWIADCZENIA   SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn

Forma zatrudnienie : umowa o pracęw pełnym wymiarze czasu   pracy

 

 1. Niezbędne wymagania

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.), wymagane są następujące kwalifikacje:

 

 1. Posiadanekwalifikacje do wykonywania zawodu:
 • pracownika socjalnego,
 • psychologa,
 • pedagoga,
 • logopedy,
 • terapeuty zajęciowego,
 • pielęgniarki,
 • asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • opiekunki środowiskowej,
 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuty.

Oraz posiadanie  co najmniej  trzymiesięczne doświadczenie zawodowe pracy  z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym,

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej  dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)  placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

5) warsztacie terapii zajęciowej

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 3. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 4. Spostrzegawczość, podzielność uwagi
 5. Zrównoważenie emocjonalne.
 6. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 7. Prawo jazdy kategorii B.

 

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych czynności :

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

 1. b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

– współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 1. c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 1. a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

 

 

 • Wymagane dokumenty :
 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy,
 2. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczeni,
 3. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia,
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej),
 6. Oświadczenie o niekaralności,
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia   o niekaralności z KRK),
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku do spraw świadczenia  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji poza wymóg ustawowy, a zawarty w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
 11. Kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (dotyczy osób   zamierzających skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych  ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.530 ze zm.).Wymagane dokumenty aplikacyjne: Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w  dokumentach składanych w związku z naborem na stanowisko :  opiekunka do spraw świadczenia  specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji ‘’
  – kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  D. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm. ),  jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 1. Dodatkowe informacje:
 2. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 23A w sekretariacie pok. nr 4 do dnia
  20 czerwca 2023  w godzinach od 800 do 1600  osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn z dopiskiem : „ Dotyczy ogłoszenia o zatrudnieniu na stanowisko  do spraw świadczenia   specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie tel. 46-861-63-42 wew. 21

 

 

Młodzieszyn, dnia 6 czerwca 2023r.

 

 

informacja ogłoszenie usługi 21.06.2023

 

 

Skip to content