Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia opieki wytchnieniowej

Młodzieszyn, dnia 31.05.2021r.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 97 920 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 97 920 zł

Realizacja opieki wytchnieniowej ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

1) korzystanie z pełni prawa publicznych,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną

4) wykształcenie średnie

  1. Wymagania dodatkowe

1) co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym

2) ukończony kurs opiekuna domowego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej zapewniające realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

2) dyspozycyjność

3) umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi

III. Podstawa zatrudnienia : umowa zlecenie

 

  1. Obowiązki opiekuna:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania czynności związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności lub też w zastępstwie opiekuna faktycznego, w tym:

1) wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych (m.in.: pomoc w dotarciu do toalety, zabiegi higieniczne )

2) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków, lub karmienie, pomoc w ubieraniu, umożliwienie spędzania czasu na wózku)

3) organizowanie czasu wolnego (m.in.: wspólne zabawy,  spacery, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne)

Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie gminy Młodzieszyn.

  1. Wymagane dokumenty
  2. a) CV,
  3. b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej – załącznik Nr 1
  4. c) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
  5. d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
  6. e) oświadczenie – załącznik Nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie pokój nr 3 lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A 96-512 Młodzieszyn w zaklejonej kopercie z dopiskiem :,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”, lub na adres e-mail: gops@mlodzieszyn.pl w tytule proszę wpisać ,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 11.06.2021 do godziny 15.00.

Informacje dotyczące programu pod numerem telefonu: 46 862 41 59  wew. 21 lub 46 816 63 42 Pani Mariola Winnicka – Kierownik GOPS

 

ogłoszenie o naborze

Załacznik Nr 1- Oświadczenie

Załącznik Nr 2- Oświadczenie

Skip to content