Ogłoszenie o naborze dla uczestników- Opieka wytchnieniowa

Młodzieszyn, dnia 25.05.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021”

W związku z przystąpieniem Gminy Młodzieszyn do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 97 920 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 97 920 zł

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza nabór
osób chętnych do skorzystania z pomocy w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (4 osób), a także nad osobami dorosłymi (6 osób) ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują
bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,
– osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana będzie na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezdolności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM ( do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie GOPS Młodzieszyn).

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona. Uczestnik Programu, któremu pomoc będzie przyznana nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program realizowany będzie do 31.12.2021 roku.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie pokój nr 3, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@młodzieszyn.pl do dnia 11.06.2021 roku następujących dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu – Załącznik nr 1
  2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FM– Załącznik Nr 2
  3. Dodatkowa informacja do karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej – Załącznik Nr 2a
  4. Klauzula informacyjna – Załącznik Nr 3

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Mariolą Winnicką – Kierownikiem GOPS w Młodzieszynie 46 862 41 59 wew. 21 lub 46 816 63 42

 

opieka wytchnieniowa ogłoszenie o naborze

Karta zgłoszenia do programu-Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik 2a

Załącznik Nr 3

Plakat ow

Skip to content