Nowy okres świadczenie wychowawcze – 500 +

W 2021 roku, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę, trzeba złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.

Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki albo ojca, lub opiekuna faktycznego. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (papierową).

Można tego dokonać drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS lub w tradycyjnej formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 albo wysłać za pośrednictwem urzędu pocztowego. Niepoprawną formą złożenia wniosku jest wysłanie go przez e-mail, takie wnioski nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku będzie gwarantowało, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.                                                        

Jeżeli osoba złoży wniosek po 30 czerwca 2021 roku prawo do świadczenia 500+ zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Od momentu urodzenia się dziecka rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku, świadczenie zostanie wówczas wypłacone z wyrównaniem. 

Przyznanie świadczenia 500 plus nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoba ubiegająca się o świadczenie otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez nią adres e-mail, o ile adres poczty elektronicznej zostanie podany we wniosku. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać także osobiście w ośrodku. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenie. Niepoinformowanie organu o powyższych zmianach może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Niezbędne informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu:      46 816-63-47.

Skip to content