Nie skorzystałeś z programu POPŻ ( PACZKA ŻYWNOŚCIOWA)- Masz jeszcze szansę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje o możliwości przyznania  paczki żywnościowej w ramach programu POPŻ przez osoby, które do tej pory nie skorzystały z w/w formy pomocy. Skierowania na paczkę żywnościową wydawane są w GOPS Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 23 A, 96-512 Młodzieszyn  w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00, pn.-pt. do dnia 17.09.2021 r.  Żywność będzie wydawana w miesiącu wrześniu 2021 r. w OSP Budy Stare.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA do otrzymania pomocy:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  i dlatego też trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

1542,20 zł NETTO dla osoby samotnie gospodarującej 

1 161,60 zł NETTO dla osoby w rodzinie.

I jednocześnie spełniają jeden z  powodów określonych w  ustawie o pomocy społeczne w art. 7. z powodu: ,,1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

 

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Więcej informacji uzyskają Państwo u pracowników socjalnych pod numerami tel. 46 816 63 43,  46 816 63 44,  46 816 63 45.

 

Skip to content