Informacja w sprawie przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do Programu ,,Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż w związku z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin – w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. dla potrzeb wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS-u na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Zgodnie z powyższym, każdego roku w okresie od 01 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i wydania zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Nadmienić należy, iż w ramach Programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Więcej informacji w poniższym linku:

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Komunikat-Narodowego-Funduszu-Ochrony-Srodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-dla-gmin-w-sprawie-corocznej-przerwy-w-wydawaniu-zaswiadczenia-o-dochodach-dla-osob-fizycznych.pdf

Skip to content