Informacja dotycząca projektu „Otwórz się na zmiany” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Navigator International sp.z.o.o

Al. Jana Pawła II 25,

00-854 Warszawa

Szanowni Państwo,

W związku z podpisaniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,  umowy
o dofinansowanie projektu nr RPMA.09.01.00-14-7941/17-00, współfinansowanego przez UE
w ramach działania 9.1,  chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji i rekrutacji do projektu  pn.”Otwórz się na zmiany!” nr. RPMA.09.01.00-14-7941/17 skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wsparcie w działaniach informacyjno- promocyjnych projektu.

 

Projekt jest skierowany do  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach takiej pomocy zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

 

W ramach projektu oferujemy: wsparcie psychologiczne, grupowe warsztaty samopomocowe połączone z doskonaleniem kompetencji społecznych, warsztaty doradczo-edukacyjne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe dostosowane do Uczestników oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering, zwrot kosztów dojazdu , pomoce i materiały szkoleniowe.

 

Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 6 osobowej, na terenie woj. mazowieckiego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Jednocześnie, jeżeli byłaby taka możliwość, prosimy również o udostępnienie informacji o projekcie potencjalnym Uczestnikom.

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt tel.   797 566 118                                                                                      

 e-mail: otworz-sie-na-zmiany@navigator.edu.pl

 

Skip to content