Informacja 500+

Informujemy, że w obecnym stanie faktycznym prawo do świadczenia wychowawczego   (na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 roku) zostało ustalone do dnia 31 maja 2021 roku, dlatego nie ma potrzeby składania w 2020 roku kolejnego wniosku.

Cały czas przyjmowane są nowe wnioski w przypadku urodzenia się dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 lutego 2021 roku (drogą elektroniczną),  od 1 kwietnia 2021 roku (drogą tradycyjną – papierową).

Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia tutejszego Ośrodka w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia 500 +, tj. zmiany adresu zamieszkania, zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzica bądź opiekuna, umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, przebywania członka rodziny poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Skip to content