FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa   do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2022 r. za pośrednictwem:
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://empatia.mpips.gov.pl/),

·         Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal),

 • bankowości elektronicznej,
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

W okresie świadczeniowym  trwającym od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku należy wykazać dochody za rok 2021 uwzględniając dochód utracony i uzyskany członków rodziny.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć                                             w szczególności:

 •  dokument stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie                   z funduszu alimentacyjnego;
 • zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym          w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy-  rok 2021;
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów                                   o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – rok 2021;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych     w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego) – rok 2020, w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone)- rok 2021;
 • zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku)                                     lub
  informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności                         w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – rok 2021;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu                               o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,                  w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 

Uwaga: wyżej wymienione dokumenty stanowią zakres ogólnie wymaganych dokumentów. W trakcie postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ może żądać innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

 

 

 

 

Skip to content