Dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2023 rok

Dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2023 rok

 

Wójt Gminy Młodzieszyn- Monika Pietrzyk w 2023 roku, pozyskała dofinansowanie  na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w kwocie 55.350 zł całkowita wartość programu 89.950 zł.  Pozyskane środki zostaną przeznaczone na  opłacanie posiłku oraz świadczenie  pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Umowa dotycząca realizacji programu została podpisana przez  Wójta Gminy Panią Monikę Pietrzyk przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Zawadzkiej.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc może być przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, może być realizowana w formie zakupu posiłków. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Obecnie z programu „Posiłek w szkole i w domu”, korzystają  w szkołach dzieci w formie opłaconego przez GOPS ciepłego posiłku,  oraz osoby dorosłe w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 % do 200 % kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

W dniu 9 stycznia 2023 Rada Gminy Młodzieszyn podjęła dwie uchwały. Pierwszą  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.  Drugą  zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  które  podwyższają  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach w/w programu  z 150%  na 200% kryterium, dostosowując lokalne  uchwały do aktualnie obowiązujących  przepisów prawa. Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

  • 1.552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1.200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie spełniające kryteria  prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy GOPS lub telefoniczny pod numerami: (46) 816-63-43, (46) 816-63-45

 

Skip to content