„Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM”

Trwa rekrutacja do projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do mieszkańców województwa mazowieckiego.

W projekcie weźmie udział 120 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego (tj. które tu uczą się, pracują lub zamieszkują) z grup:
* osoby zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej
* osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej
*  ubodzy pracujący z wyłączeniem osób należących do grup docelowych określonych dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1

Pierwszeństwo udziału przewidziane jest dla osób:
* mających miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w mieście tracącym funkcje społeczno- gospodarcze, tj.: Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc (co najmniej 48 osób)
* z niskim wykształceniem (co najmniej 24 osoby)
* z niepełnosprawnościami (Zapewniamy swobodny udział w Projekcie osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności)

Oferujemy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 w RPO

Działania naszego projektu obejmują aktywizację zawodową Uczestnika, na które składa się:
* Identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 4 godz./osoba.
* Poradnictwo zawodowe w wymiarze 2 godz./osoba.
* Szkolenie zawodowe zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji lub 3-miesięczny staż zawodowy
* Inne wsparcie, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestnika

W ramach projektu uczestnikom przysługuje następujące wsparcie dodatkowe:
* Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie
* Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą zależną
* Stypendium szkoleniowe
* Stypendium stażowe

Zachęcamy do kontaktu z nami- chętnie udzielimy dodatkowych informacji.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie www.ictszkolenia.pl

Skip to content