Ogłoszenie o miejscu pracy na stanowisku asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,  96-512 Młodzieszyn

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna (zlecenie lub o dzieło) od 16.03. 2015r.

– kwota zapłaty zawierać będzie koszt dojazdu do  rodziny będącej pod opieką.

 

WYMAGANIA:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
 • –   wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • –   wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • –    co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
  i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd powszechny;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

ZAKRES PRACY

 

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny poprzez:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,  psychologicznych,  wychowawczych z dziećmi;

4) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

8) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

13) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

14) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

15) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

16) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy.

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8.00 a 16.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania po godz. 16.00 – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty. Ośrodek nie zabezpiecza dojazdu do rodziny
( komunikacja we własnym zakresie).

Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej
i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1128 z późn. zm.)”.

 Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96 – 512 Młodzieszyn, pokój nr 1, do 27.02.2015 r. w godzinach 8.00 – 16.00 – osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

„Nabór na wolne miejsce pracy na stanowisku asystenta rodziny”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 862 41 59

Podstawą prawną  jest obowiązująca wersja Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013, poz. 135 ze zm.)

Skip to content