Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego

Projekt Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego – edycja 2.0 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki formalne:

80 osób fizycznych (36K, 44M), w wieku 15-29 lat, z województwa mazowieckiego z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1:

  • 80 osób (36K i 44M) to pracujący, w tym tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

zgodnie z definicjami z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: https://mazowieckiecentrum.pl/#o-projekcie

oraz pod numerem tel. 887-788-041

Skip to content